1. Proefles
De eerste les is altijd GRATIS en is bedoeld als kennismaking met de docent, het lesmateriaal en de lesmethode. Deze proefles verplicht je als leerling tot niets.

2. Inschrijving
Een inschrijving bij Guitar4you vindt plaats door middel van het inleveren van een volledig ingevuld en ondergetekende aanmeldformulier. De inschrijving is voor onbepaalde tijd en kan op elk moment van het jaar ingaan. Met de inschrijving verbindt men zich aan de Algemene voorwaarden.

3. Uitschrijven
Uitschrijven kan altijd en dient alleen schriftelijk te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. In deze maand gaan de lessen gewoon door. Mocht je besluiten om de lessen de laatste periode niet te willen volgen, dan worden deze wel in rekening gebracht.

De schriftelijke opzegging kan gestuurd worden naar:

   Guitar4you
   ovv planning
   Omgang 112
   8471 EV Wolvega

Of een e-mail naar:  info@guitar4you.nl

4. Lesdagen / lestijden
In overleg met de leerling wordt, vóór het beginnen van de muzieklessen, een vaste lesdag, lestijd en lesfrequentie afgesproken. De lessen worden dan wekelijks of om de 14 dagen gegeven op de afgesproken dag en tijd. De lessen duren een half uur en in overleg is het mogelijk om het een uur te volgen. De leerling dient 5 voor de aanvang van de les aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde wachtruimte.

5. Lesgeld
De kosten voor de gitaarlessen zijn verschillen voor individuele of groepslessen. Deze zijn gebaseerd op een les van 30 minuten.
Kijk  hier voor de actuele prijzen.

Elk jaar per 1 januari en 1 juli kunnen de tarieven worden gewijzigd aan de algemene prijsstijgingen. De nieuwe tarieven worden minimaal 1 maand van te voren schriftelijk of pre e-mail aangekondigd.

6. Lesgeld
Aan het begin van de maand ontvangt de leerling via de post een factuur. Hierop staan alle te volgen lessen zoals het bij ons in de rooster staat.
Er staat een eindbedrag op en deze moet binnen 30 dagen overmaakt worden op het rekeningnummer wat vermeld staat op de ontvangen factuur, onder voormelding van het factuurnummer en klantnummer.

Bij overschrijding van de betalingstermijn krijg je via de mail een eerste betalingsherinnering met daarop het openstaande bedrag en een verzoek om het binnen een termijn van 14 dagen over te maken. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Mocht het openstaande bedrag niet binnen de vermelde termijn op de rekening staan, dan wordt er een 2de herinnering gestuurd via de mail. Met het verzoek om het openstaande bedrag binnen 7 dagen na het versturen van de mail over te maken.

Staat het openstaande bedrag na de openstaande termijn niet op de rekening, dan zal er een aanmaning verstuurd worden. Deze aanmaning heeft een betalingstermijn van 14 dagen. Hieraan zijn extra kosten verbonden van € 10,00.

Mocht het openstaande bedrag niet binnen het vermelde termijn op de rekening staan, dan wordt de tweede aanmaning verstuurd. Deze aanmaning heeft een betalingstermijn van 14 dagen en hieraan zitten extra kosten verbonden van € 20,00.

Als het openstaande bedrag en de aanmaningskosten niet binnen het vermelde termijn op de rekening staat, zijn wij genoodzaakt om het over te dragen aan een incasso bureau. Hieraan zitten extra kosten verbonden van € 40,00 aan ons en de extra kosten die het incasso bureau met zich mee brengt.

7. Verhinderd
Mocht je als leerling een keer niet kunnen dan kan je dit 24 uur van te voren melden via de mail info@guitar4you.nl of telefonisch via 0561-850656 of via de docent. Mocht er niemand aanwezig zijn spreek dan altijd de voicemail in. Deze les wordt in overleg met de docent op een andere tijd ingehaald.

Mocht je als leerling te laat zijn met afmelden of niet komen zonder afmelding op de afgesproken tijd kan deze les niet meer ingehaald worden.

8. Vakantie
Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen niet. Verder zijn we dicht tijdens de algemene feestdagen zoals Koningsdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Kijk voor een overzicht op onze website www.guitar4you.nl.
Tijdens de zomervakantie wis er de mogelijkheid om op voor afgestelde dagen en tijden ook les te krijgen. Deze lessen vallen buiten het normale rooster en aanmelding is hiervoor verplicht,

9. Lesmateriaal
Elke leerling neemt zijn/haar eigen materialen mee naar de lessen zoals afgesproken met de docent. In overleg met de docent kan het zijn dat de leerling gevraagd wordt om bepaald lesmateriaal aan te schaffen, als bijvoorbeeld lesboeken. Guitar4you heeft de lesruimte volledig ingericht met muziekinstrumenten, en alle materialen die nodig zijn om de leerling zo optimaal mogelijk les te kunnen geven. Je mag als leerling ook verwachten dat de docent die de les verzorgt zakenkundig is.

10. Klachten
Mochten er klachten zijn dan kun je als leerling dit alleen schriftelijk binnen 8 dagen melden bij Guitar4you.

Je klacht kun je schriftelijk sturen naar:
    Guitar4you
    ovv klachtenbehandeling
    Omgang 1128471 EV Wolvega

Deze klacht zal serieus worden behandeld door een onpartijdig iemand en er zal geprobeerd worden naar een passende oplossing te zoeken waar iedereen bij gebaat is.

11. Aansprakelijkheid
Guitar4you en de docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing of verduistering van de door de leerling meegebrachte goederen of letsel door eigen toedoen. Het volgen van de lessen en daarbij het betreden van de lesgebouw is geheel op eigen risico.

12. Gedragingen
Onze bedrijfsruimte is 100% rookvrij. Dit houdt in dat er binnen in het pand niet gerookt mag worden.

De muziekdocent heeft het recht om jou als leerling uit de les te verwijderen of niet meer toe te laten tot de les als het gedrag van jou als leerling hiertoe aanleiding geeft. Deze les is betaald en kan niet meer worden ingehaald.

De docent is verplicht dit te melden bij Guitar4you en wij zullen contact opnemen met de leerling en/of indien van toepassing de ouders/verzorgers van de leerling.

13. Toepasselijk recht
Op alle door Guitar4you te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse Recht en deze algemene voorwaarden van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen ter keuze van Guitar4you worden beoordeeld door een bevoegde Rechter uit Wolvega, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.